cis_banner_final_en.png
Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội

05/08/2021


Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ trân trọng giới thiệu bài viết của bà Kusum Jain – Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal, Ấn Độ, nêu cảm nhận về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết có tính thời sự, xóa tan những quan niệm sai lầm, hoang mang trong tâm trí nhân dân. Bài viết mang những tư duy sâu sắc về những thách thức to lớn đối với sự tồn vong của nhân loại và cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và sinh thái hiện nay do chủ nghĩa tư bản gây ra. Tổng Bí thư đã chỉ ra rất chính xác những mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là mặc dù có các chế độ phúc lợi xã hội đáng kể, mặc dù có tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cũng không thể giải quyết được các vấn đề của đa số tầng lớp nhân dân lao động, những người là nạn nhân chịu nhiều thiệt hại nhất trong tình trạng đại dịch hiện nay. Những vấn đề này đã vạch trần và phơi bày cái gọi là tự do dân chủ. Tình hình rất nghiệt ngã khi tài nguyên ngày càng thâm hụt, môi trường xuống cấp, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, phát triển thiếu bền vững. Tổng Bí thư chia sẻ suy nghĩ của các nhà khoa học rằng, các cuộc khủng hoảng hiện nay là không thể được giải quyết triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư bàn về một xã hội mà chúng ta cần, một xã hội mà sự phát triển thực sự là vì con người, nơi đầy lòng nhân ái, đoàn kết, sự thấu hiểu và tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị nhân văn và tiến bộ. Để thực hiện tầm nhìn này, cách đây 35 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện Đổi Mới và phát triển hơn nữa khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội trong mọi giai đoạn, mọi chính sách và quá trình phát triển. Về mặt lý thuyết, tiến trình Đổi Mới dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin, và về mặt thực tiễn, Đổi Mới liên tục thực hiện những ý tưởng và chiến lược nhằm tiếp nối di sản của nhà tư tưởng lãnh tụ huyền thoại - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng tôi là những người Ấn Độ hậu thế tiếp nối di sản của Ông Geetesh Sharma, cố Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal, Ấn Độ. Thay mặt Ủy ban, tôi bày tỏ lòng kính trọng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam, vì sự hiểu biết và những hoạt động của ông cho chủ nghĩa xã hội. Từ tận đáy lòng, chúng tôi ngả mũ kính chào Người đã đưa Việt Nam tiến lên trên con đường chủ nghĩa xã hội.

Tác giả: Kusum Jain – Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal. Bà Kusum Jain là một nhà thơ tiếng Hindi nổi tiếng, một nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ, Chủ tịch tổ chức văn học Sahityikee tại Kolkata.

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Nguồn: http://vietnamembassydelhi.in/operational-understanding-of-socialism/

Bấm vào đây để đọc bản tiếng Anh của bài viết này/Click here to read the English version of this article

Đọc thêm về
Bình luận của bạn