cis_banner_final_en.png
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện chương trình nghiên cứu về văn hóa chính trị Ấn Độ

31/10/2021


Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện chương trình nghiên cứu về văn hóa chính trị Ấn Độ


Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, trực thuộc Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Giám đốc giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về văn hóa chính trị của Ấn Độ để làm cơ sở đề xuất các chính sách hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ, tham mưu cho các cơ quan của Đảng có những chính sách đúng đắn và kịp thời trong các hoạt động hợp tác song phương và đa phương với các đối tác Ấn Độ, điều chỉnh hợp lý các phương pháp ngoại giao phù hợp với tình hình chính trị tại từng bang nói riêng và Ấn Độ nói chung tùy theo hoạt động của các đảng phái chính trị tại Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong ba cường quốc mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong lịch sử truyền thống cũng như trong bối cảnh hiện nay, Ấn Độ luôn là một người bạn thủy chung, son sắt, ủng hộ Việt Nam trong mọi vấn đề quốc tế, luôn tạo điều kiện cho hợp tác về nhiều mặt giữa Nhà nước và nhân dân hai nước nhằm hướng tới mục tiêu chung về phát triển thịnh vượng và phát triển con người. Ấn Độ là một quốc gia đa đảng phái chính trị, theo chế độ cộng hòa dân chủ nghị viện. Dù các đảng phái chính trị của Ấn Độ thay nhau cầm quyền, nhưng đảng nào lên cầm quyền cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Đảng Cộng Sản Việt Nam-đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam. Hoạt động hợp tác giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam với đảng cầm quyền ở Ấn Độ qua từng thời kỳ, cũng như với các Đảng Cộng Sản tại Ấn Độ có ý nghĩa quyết định, đặt nền móng cho các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như quân sự, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục.

Trong suốt 6 năm thành lập (2015-2021), Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đã có nhiều bài viết nghiên cứu, trao đổi, tọa đàm về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực chính trị. Trong năm 2022, với đề tài được Giám đốc giao nhiệm vụ “Văn hóa chính trị của Cộng hòa Ấn Độ và hàm ý chính sách hợp tác Việt Nam - Ấn Độ”, chúng tôi hướng tới mục tiêu chung là nghiên cứu đề xuất chính sách hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, cụ thể là nghiên cứu lĩnh vực văn hóa chính trị của Ấn Độ để đề xuất chính sách khả thi và thiết thực trong lĩnh vực này. Kết quả của đề tài sẽ đóng góp bổ sung lý luận về Ấn Độ học, chính trị học, văn hóa học, ngoại giao, thông tin đối ngoại; và sẽ cung cấp hệ thống kinh nghiệm trong hợp tác với các đối tác Ấn Độ. Kết quả này sẽ được sử dụng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Chú thích ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tham gia giao lưu văn hóa với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. 

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Bình luận của bạn