cis_banner_final_en.png

Sự trỗi dậy của hợp tác tiểu đa phương trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Vấn đề Trung Quốc, COVID-19 và xác định lại trật tự khu vực

Thấy gì trong một cái tên? Vai trò của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hiện tại, vai trò của Ấn Độ ở khu vực Tây Thái Bình Dương vẫn mang tính biểu tượng và trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vai trò của Ấn Độ mới chỉ giới hạn trong khu vực Ấn Độ Dương.

Cách tiếp cận của Ấn Độ và Nga tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 1)
Tác giả: ELLINA P. SHAVLAY, nghiên cứu viên Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Mátxcơva, thuộc Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Nga

Cách tiếp cận của Ấn Độ và Nga tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 2)
ELLINA P. SHAVLAY, nghiên cứu viên Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Mátxcơva, thuộc Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Nga

Cách tiếp cận của Ấn Độ và Nga tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Phần 3)
ELLINA P. SHAVLAY, nghiên cứu viên Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), Mátxcơva, thuộc Viện Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ Nga