cis_banner_final_en.png

Tình hình các Đảng Cộng Sản ở Nepal
Chủ nghĩa bè phái trong nội bộ đảng đã làm suy yếu chính phủ từng mạnh nhất Nepal trong nhiều thập kỷ.