cis_banner_final_en.png

Tổng Giám đốc điều hành mới của Twitter là người gốc Ấn Độ
Parag Agrawal, sinh ra tại Ấn Độ, mới được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Twitter thay cho Giám đốc cũ Jack Dorsey.

Chính trị hóa truyền thông mạng xã hội ở Ấn Độ
Bầu cử năm 2014 ở Ấn Độ được coi là “Cuộc bầu cử trên phương tiện truyền thông mạng xã hội đầu tiên” trong lịch sử chính trị của Ấn Độ, và đã khởi động cuộc cách mạng truyền thông xã hội trong chính trị Ấn Độ.

Văn hóa ứng xử nơi làm việc và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội Việt Nam
Phần 1 của bài viết này tập trung làm rõ những vấn đề lý luận của văn hóa ứng xử thể hiện tại nơi làm việc. Phần 2 của bài viết bàn về những luận điểm lý thuyết nền tảng của văn hóa ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam.