cis_banner_final_en.png

Loại bỏ bất bình đẳng ở đô thị Ấn Độ
Đại dịch COVID-19 làm lộ ra những vấn đề của các đô thị, những bất bình đẳng về căn bản ở các thành phố trong quá khứ từng là trung tâm của sự khai thác và bóc lột thuộc địa và nơi mà toàn cầu hóa tập trung của cải vào tay một số ít người.