cis_banner_final_en.png

Afghanistan, QUAD và con đường phía trước
Không phải tất cả đều bị mất hết ở Afghanistan. Trên thực tế, tận dụng các cuộc khủng hoảng hiện tại tại đây để theo đuổi tập hợp các lợi ích chiến lược là một khả năng mà QUAD có thể khám phá.

Afghanistan, QUAD and the way forward
Not all is lost in Afghanistan. Leveraging the state’s current crises to pursue a set of strategic interests is, in fact, a possibility that the QUAD could seek to explore.