cis_banner_final_en.png

Băng thông rộng ở Ấn Độ
Dữ liệu gần đây cho thấy Ấn Độ gần đạt được mức cung cấp băng thông rộng cho tất cả mọi người. Nhưng tốc độ kết nối chậm vẫn là một thách thức lớn đối với Ấn Độ.

Quantity over quality? Towards universal broadband in India
Though recent data suggests India is close to achieving universal broadband, poor connectivity remains a critical challenge.